Πολιτική Απορρήτου / Όροι Χρήσης

Όροι & Προϋποθέσεις
1. Γενικά
1.1. Ο δικτυακός τόπος www.xenospack.gr αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα προβολής και πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η επιχείρηση Xenos packaging AE (θα αναφέρεται ως “XENOS packaging AE” ή “επιχείρηση”), με έδρα την Θεσσαλονίκη (ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, Σίνδου 57022) ΑΦΜ 999125860 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 42361506000. Εφεξής θα αποκαλείται XENOS packaging ΑΕ.
1.2. Η πληροφόρηση σας αναφορικά με τις δραστηριότητες, τις υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, η προβολή, παρουσίαση, πώληση, μεταφορά-αποθήκευση, παράδοση και τυχόν επιστροφή αυτών, καθώς και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και η ασφάλεια των συναλλαγών σας διέπονται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τις πολιτικές και τους τρόπους αποστολής και πληρωμής που αποτελούν ενιαίο σύνολο, τους οποίους οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά πριν από την πλοήγηση σας στο www.xenospack.gr και την πραγματοποίηση των αγορών σας και καλείστε να συμμορφώνεστε με αυτούς. Η πλοήγησή σας στο www.xenospack.gr, καθώς και η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής ή επικοινωνίας μέσω του www.xenospack.gr συνεπάγεται αυτόματα την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, των πολιτικών και των τρόπων αποστολής και πληρωμής από εσάς και την συγκατάθεση σας σε αυτούς, όπως κάθε φορά ισχύουν. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς οφείλετε να απέχετε από τη χρήση του www.xenospack.gr, καθώς και από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής μέσω αυτού. Τούτο ισχύει για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην www.xenospack.gr.
1.3. Πρέπει να είστε τουλάχιστον 18 ετών για να κάνετε χρήση του www.xenospack.gr. Αν πλοηγείστε, κάνετε συναλλαγές μέσω του www.xenospack.gr και αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις του, εγγυάστε και βεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 ετών. Αν παρόλα αυτά ανήλικοι κάνουν χρήση του www.xenospack.gr, η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη.
1.4. Η επιχείρηση δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει στην τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χρήσης, των πολιτικών και τρόπων αποστολής και πληρωμής, καθώς και σε ανανέωση ή αναβάθμιση αυτών και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του www.xenospack.gr.
1.5. Τυχόν ακυρότητα κάποιων όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την XENOS packaging ΑΕ των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτηση της από τα δικαιώματα αυτά. Η XENOS packaging ΑΕ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων όρων οφειλόμενη σε λόγους ανωτέρας βίας.
1.6. Η XENOS packaging ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη του www.xenospack.gr να ματαιώσει, να αναστείλει ή να τερματίσει τη λειτουργία του www.xenospack.gr. Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης του www.xenospack.gr αναγνωρίζει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλα τα ανωτέρω με μόνη την πλοήγηση ή/και χρήση των υπηρεσιών τουwww.xenospack.gr.
1.7. Οι συμβάσεις συνάπτονται στην ελληνική γλώσσα για τους πελάτες που είναι κάτοικοι της ημεδαπής και στην αγγλική γλώσσα για πελάτες που είναι κάτοικοι άλλων κρατών.
1.8. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις, καθώς και όλες οι συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για τυχόν διαφορές που δύνανται να προκύψουν, αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
2. Περιεχόμενο – Ευθύνη
2.1. Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων του www.xenospack.gr αποτελούν πρόσκληση προς τον επισκέπτη / χρήστη / καταναλωτή για την υποβολή πρότασης κατάρτισης σύμβασης. Η δε παρουσίαση τους δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της επιχείρησης για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων προϊόντων και υπηρεσιών (αρ. 127 επ. ΑΚ).
2.2. Η XENOS packaging ΑΕ πραγματοποιεί τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου της, ωστόσο δεν εγγυάται την πληρότητα, την επάρκεια και την καταλληλότητα αυτού ή την απουσία τυχόν ανακριβειών. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες / επισκέπτες του www.xenospack.gr αναλαμβάνουν την ευθύνη διασταύρωσης ή/και επιβεβαίωσης του παρεχόμενου περιεχομένου με τις πηγές του.
2.3. Το www.xenospack.gr δύναται σε πολλές περιπτώσεις να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων είναι πλήρως υπεύθυνοι (αστικά, ποινικά κ.α.) για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου, της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ποιότητα και την επάρκεια των υπηρεσιών ή προϊόντων των άλλων ιστοσελίδων, συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners και ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτά έναντι των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών. Συνεπώς, ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής οφείλει να συμμορφώνεται με τους όρους τους και για οποιοδήποτε πρόβλημα τυχόν αντιμετωπίσει πρέπει να απευθυνθεί στον αντίστοιχο πάροχο.
3. Δικαιώματα Πνευματικής & Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
3.1. Όλο το περιεχόμενο του www.xenospack.gr, που ορίζεται το σύνολο των εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, σημάτων παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων (εφεξής Περιεχόμενο), ανήκουν νομίμως στην επιχείρηση και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων περί προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που κατά το ανωτέρω νομικό πλαίσιο και τη σχετική νομολογία θεωρείται ως παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας δικαιούχου. Συνεπώς, απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο και ιδιοκτήτη του Περιεχομένου του www.xenospack.gr. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης άδειας της επιχείρησης.
3.2. Τα ονόματα, οι εικόνες, τυχόν γραφιστικές εφαρμογές, τα λογότυπα καθώς και το όνομα πεδίου (domain name) xenospack.gr που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές εν γένει, προκειμένου να αντιπροσωπεύουν την επιχείρηση www.xenospack.gr και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, αποτελούν σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της επιχείρησης ή/και του www.xenospack.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.xenospack.gr και στην επιχείρηση δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή παροχή δικαιώματος χρήσης τους.
4. Υποχρεώσεις χρήστη
4.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές της ιστοσελίδας www.xenospack.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το www.xenospack.gr για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας (ενδεικτικά ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, τεχνογνωσίας, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων), περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
4.2. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους χρήσης του www.xenospack.gr οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές υποχρεούνται να αποζημιώνουν την επιχείρηση για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την επιχείρηση των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.
5. Ασφάλεια
Η επιχείρηση  αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του www.xenospack.gr. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του www.xenospack.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους: αναγνώριση πελάτη, οι κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώρισή είναι δύο: ο κωδικός εισόδου (e-mail ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που καταχωρείται παρέχουν στον χρήστη απολύτως ασφαλή πρόσβαση στα προσωπικά του στοιχεία. Ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password) μπορεί να μεταβάλλεται από τους χρήστες ανά πάσα στιγμή. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές είναι οι μόνοι που έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους, μέσω των ανωτέρω κωδικών και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης του από τρίτους. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του, ο χρήστης / επισκέπτης / καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί άμεσα την επιχείρηση, άλλως η τελευταία δε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη προς τούτο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστάται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του μυστικού κωδικού σε τακτά χρονικά διαστήματα και η παραμετροποίηση των κωδικών κατά τρόπον ώστε να μην καθίστανται εύκολα ανιχνεύσιμοι.
6. Απόρρητο επικοινωνιών & Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
6.1. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές μπορούν να περιηγηθούν στο www.xenospack.gr χωρίς να δώσουν κάποια προσωπική πληροφορία. Οι τυχόν παρεχόμενες πληροφορίες προς την επιχείρηση μέσω της www.xenospack.gr κατά την εκτέλεση μιας παραγγελίας είναι εμπιστευτικές και η τελευταία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα: (α) Η επιχείρηση δεν αποκαλύπτει σε τρίτους και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από αυτούς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής με εκτελεστό χαρακτήρα, (β) Στην περίπτωση που στο πλαίσιο υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων της επιχείρησης χρησιμοποιηθούν τρίτοι, η επιχείρηση φροντίζει για την εξασφάλιση του απορρήτου. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές καθώς και να ζητούν τη διόρθωση τους σε περίπτωση τεκμηριωμένου λάθους.
6.2. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές κατά την επίσκεψή τους στο www.xenospack.gr προκειμένου προβούν στην παραγγελία προϊόντων, μέσω φόρμας επικοινωνίας αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί τους, είναι πιθανό να τους ζητηθούν στοιχεία που τους αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του www.xenospack.gr ορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής και δεν χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
6.3. Οι χρήστες / επισκέπτες / καταναλωτές δύνανται να αιτηθούν να λαμβάνουν ενημερωτικούς καταλόγους & news letters και έντυπο υλικό κατά την εγγραφή τους, διατηρώντας ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα του opt out από την εν λόγω υπηρεσία.
6.4. Η επιχείρηση, με την επιφύλαξη των ανωτέρω, δεν αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί προς τρίτους τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών / επισκεπτών / καταναλωτών του www.xenospack.gr. Όλες οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.
11. Τρόποι επικοινωνίας.
11.1. Με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή/και μέσω της φόρμας ηλεκτρονικής επικοινωνίας που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, στα οποία μηνύματα θα απαντήσει η επιχείρηση μας την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
11.2. Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο της επιχείρησης (+30) 2310569180 στις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ήτοι:
Δευτέρα 08:00 – 16:00
Τρίτη 08:00 – 16:00
Τετάρτη 08:00 – 16:00
Πέμπτη 08:00 – 16:00
Παρασκευή 08:00 – 16:00

12. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
H XENOS packaging ΑΕ δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών, και ενημέρωση των επισκεπτών της. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό εσείς, ο πελάτης μας, να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες που αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας σας και οι οποίες διαφυλάσσονται από εμάς.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.xenospack.gr, αλλά και μέσω του συστήματος τηλεφωνικών παραγγελιών, τη χρήση αυτών των δεδομένων από εμάς και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας παρέχετε κατά τη διάρκεια των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα και βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και οι Νόμοι 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 3471/2006 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, όπως ισχύουν σήμερα.
Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από το www.xenospack.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγει το www.xenospack.gr μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία.
Κάθε φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει, σε κάθε περίπτωση, το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.
Η τυχόν διόδευση των χρηστών της ιστοσελίδας σε ιστοτόπους τρίτων (μέσω ειδικών συνδέσμων όπως links, hyperlinks, banners), η XENOS packaging ΑΕ δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που οι τρίτοι αυτοί ακολουθούν.

13. Συλλογή δεδομένων
Το www.xenospack.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους, εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παράσχουν τα προσωπικά τους δεδομένα μόνο στη περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόν(τα), να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας και/ή να στείλουν e-mail στο www.xenospack.gr Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεσθε ανεπιφυλάκτως και συναινείτε στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και στους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που ανακοινώνονται μέσω αυτής.

14. Επεξεργασία και χρήση των δεδομένων
Το www.xenospack.gr συλλέγει τρεις τύπους δεδομένων, σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το www.xenospack.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας δίνει για ενεργοποιήσεις ενημερώσεων. Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, και ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας. Συμπληρωματικά μπορεί να σας ζητηθούν και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, στοιχεία τιμολόγησης ή λεπτομέρειες σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει. Το www.xenospack.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας δίνετε κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με (i) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο σας, (ii) για επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε κάθε αναγκαία περίπτωση, (iii) για νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από την XENOS packaging ΑΕ (iv) ειδικές προσφορές XENOS packaging ΑΕ. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από την XENOS packaging ΑΕ στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

15. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών δεδομένων. Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του www.xenospack.gr. Η εκ μέρους σας ως άνω παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του www.xenospack.gr για τους λόγους που αναφέρθηκαν παραπάνω. Το www.xenospack.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες-πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας που αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το www.xenospack.gr δεν μπορεί να μοιραστεί με άλλους τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς πρότερη δική σας συναίνεση, εκτός και αν αυτό είναι υποχρεωτικό κατά τις προβλέψεις του Νόμου. Ειδικότερα, κάτω από συγκεκριμένες, νόμιμες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται η συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί on-line, χωρίς τη δική σας συγκατάθεση.

16. Cookies
Το www.xenospack.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.xenospack.gr να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, ενώ σε κάθε έξοδό σας από το site διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απολύτως αναγκαία, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.xenospack.gr.

17. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Δεδομένων
Η XENOS packaging ΑΕ επιτρέπει στους χρήστες του να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν καταχωρήσει στο www.xenospack.gr. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, το www.xenospack.gr θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία του άμεσα. Για την προστασία και ασφάλεια του χρήστη, το www.xenospack.gr θα προσπαθήσει να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο που κάνει τις αλλαγές είναι όντως το ίδιο πρόσωπο με το χρήστη. Για να έχετε πρόσβαση ή να αλλάξετε τα προσωπικά σας δεδομένα, εισέλθετε στο προσωπικό σας λογαριασμό στην ιστοσελίδα. Για να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα επικοινωνήστε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Αν θέλετε να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να θέσετε οποιοδήποτε σχετικό ερώτημα, επικοινωνήστε με το www.xenospack.gr μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά η προστασία τους κωδικού πρόσβασής σας στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται και από εσάς.
Όλα τα ανωτέρω, αναφορικά με τη συλλογή, επεξεργασία, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα και δικαιώματα των χρηστών της ιστοσελίδας ισχύουν, mutatis-mutandis, και για τις τηλεφωνικές παραγγελίες, αναφορικά με τα στοιχεία που καλούνται να δώσουν οι πελάτες τηλεφωνικώς, σε συνδυασμό με τις τυχόν ειδικότερες προβλέψεις, αναφορικά με τις τηλεφωνικές παραγγελίες, που αναφέρονται στους παρόντες όρους.

19. Τροποποίηση/κατάργηση των παρόντων όρων και περιεχομένου ιστοσελίδας
Η www.xenospack.gr διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της, και τα σχετικά με αυτήν προϊόντα και υπηρεσίες, να ανανεώνει και τροποποιεί κατά την κρίση της την παρούσα πολιτική, καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, από και με σχετική τροποποίηση του παρόντος. Σας συστήνουμε να διαβάζετε τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας, καθώς και της ισχύουσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη ατομική προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Η Xenospackaging AE , στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο www.xenospack.gr και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι προτεραιότητα για εμάς. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία XENOS Packaging A.E..

1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η XENOS Packaging A.E. (εφεξής η “Εταιρεία” ή “εμείς”) στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, συλλέγει και διατηρεί τα εξής δεδομένα σας:

 • Όνομα, επώνυμο (ατομική επιχείρηση)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, κινητό, fax, email)
 • Στοιχεία ατόμων επικοινωνίας
 • Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ, επάγγελμα
 • Τραπεζικά στοιχεία (IBAN, δικαιούχος)
 • Οικονομικά στοιχεία

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους σκοπούς σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων μαζί σας. Ειδικότερα, επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά για τους κάτωθι σκοπούς:

2.1. Συμβατικές υποχρεώσεις

Στο πλαίσιο της εμπορικής μας συναλλαγής, συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα στοιχεία που μας δίνετε και τα οποία είναι απαραίτητα για τη σύναψη και την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας στο πλαίσιο τήρησης μητρώου προμηθευτών και πελατών από την Εταιρεία μας, καθώς και για τη διαχείριση και συμφωνία του υπολοίπου.

2.2. Προσυμβατική αξιολόγηση

ριν τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας, προκειμένου να προβούμε σε έλεγχο της πιστοληπτικής σας ικανότητας μέσω σχετικών συστημάτων πληροφόρησης, όπως ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ. Η εν λόγω επεξεργασία βασίζεται στο έννομο συμφέρον της εταιρείας μας να συναλλάσσεται με οικονομικά φερέγγυους πελάτες και προμηθευτές.

2.3. Νόμιμες Υποχρεώσεις & Αξιώσεις

Όταν συντρέχει νόμιμη υποχρέωσή μας, θα παράσχουμε τα στοιχεία σας στις αρμόδιες αρχές. Θα διατηρήσουμε και θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3. Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής και τεχνικής υποστήριξης, ή/και διενεργούν ελέγχους στην Εταιρεία στο πλαίσιο των νομικών μας υποχρεώσεων, οι οποίες απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για δέκα (10) έτη από τη λήξη ισχύος της συναφθείσας σύμβασης με την Εταιρεία ή για δέκα (10) έτη από την τελευταία συναλλαγή (αν δεν υπάρχει σύμβαση), μετά την πάροδο των οποίων, τα στοιχεία σας θα διαγράφονται. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης πιθανής συνεργασίας μας, θα διατηρήσουμε τα στοιχεία σας για διάστημα δύο (2) ετών από την τελευταία επικοινωνία μας.

5. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε:

 • πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας,
 • διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή,
 • διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών,
 • περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς,
 • φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε,

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία:

XENOS Packaging Α.Ε.
Θεσσαλονίκη, ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΥ, 57022,
[email protected]

Σε κάθε περίπτωση, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Τελευταία αναθεώρηση: Δεκέμβριος 2023